Produkter

Gulff Minuteman Super Glue

6,50 EUR
Tillverkare: GULFF

Gulff Minuteman Super Glue is a very strong super glue. It is specifically chosen for fly tying.

It bonds a wide range of similar or dissimilar substrates. It is an instant adhesive designed for the assembly of difficult-to-bond materials requiring uniform stress distribution and high tensile and/or shear strength.

Package includes a brush. Package size 10 ml.

Varning. Innehåller: Etyl-2-cyanoakrylat Kan orsaka irritation i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Innehåller hydrokinon. Kan orsaka allergisk reaktion. Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, nationella och internationella avfallsbestämmelser. Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

10 ml
I lagret
Lägg till vakten

Se även dessa produkter