Produkter

Gulff Varnish (UV)

12,90 EUR
Tillverkare: GULFF

GULFF Varnish is a new instant dry varnish. Normally dry finishing needs to be waited for several minutes. But this is a bit old fashion way to use varnish, isn’t it?

Gulff Varnish dries when you decide so. Just point UV light to varnish for 3-4 seconds and the job is done.

  • Almost odorless varnish
  • Finishing is dry and tack free
  • Crystal clear
  • Package includes a brush
  • Package size 15 ml

VARNING! Innehåller: 2-hydroxietylmetakrylat. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, nationella och internationella avfallsbestämmelser.

15 ml
I lagret
Lägg till vakten

Se även dessa produkter