Produkter

Zap-A-Gap Snabblim med pensel

6,00 EUR
Tillverkare: Zap

Detta Zap-A-Gap snabblim är lätt att använda tack vare den i korken medföljande lilla penseln. Du får lätt ett tunt lager lim på ett stort område så att limmet torkar snabbt.

Limmet torkar på 5-15 sekunder och är dessutom vattentätt. Du kan reparera flugor, vadare, spön ocn annan utrustning med detta utmärkta snabblim.

Förpackningsstorlek 7 gram. Penselns diameter är ca. 4 mm.

Se produkts säkerhetsinformation.

Faroangivelser: EUH202 Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. EUH208 Innehåller hydrokinon. Kan orsaka en allergisk reaktion. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Skyddsangivelser: P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P103 Läs etiketten före användning. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp. P405 Förvaras inlåst. P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Förvara upprätt i ett svalt område borta från solljus eller värmekällor. Förvaras under dessa förhållanden, kan en års hållbarhet förväntas (för oöppnade flaskor).

7 gramm
I lagret
Lägg till vakten

Se även dessa produkter